I Obecná ustanovení

 1. Principy Pravidel jsou určeny k ochraně práv všech hostů rekreačního střediska Holiday Resort & Camping InterCamp’84***,

dále jen centrum.

 1. Pobyt v zařízení znamená znalost a přijetí těchto předpisů.
 2. Tento řád upřesňuje povinnosti hostů ohledně jejich chování během pobytu a způsobu používání poskytovaných technických zařízení a zařízení.
 3. Osoby, které si zarezervovaly a zaplatily pobyt v centru, mají právo zůstat v centru. Osobám, které nejsou přihlášeny k pobytu ve středisku, není povolen pobyt v jeho prostorách.
 4. Hosté využívající služby centra se zavazují dodržovat:

– ustanovení těchto předpisů,

– BOZP a požární předpisy,

– rezervační a storno podmínky,

– řád rekreačního koupaliště,

– řád hřiště a dodržování pokynů pracovníků střediska.

 1. Resort neručí za škody vzniklé nedodržením pravidel a předpisů obsažených v tomto řádu ze strany hostů resortu.
 2. V prostorách centra je zakázáno provozovat jakoukoli obchodní, hazardní, propagační a reklamní činnost bez souhlasu vedení centra.
 3. Resort svým hostům neumožňuje vlastními silami pořádat speciální akce v resortu s výjimkou akcí předem dohodnutých s vedením resortu.
 4. Lékárnička je k dispozici na recepci střediska a u plavčíka na koupališti.

II Příjezd a odjezd hostů

 1. Bezprostředně po příjezdu do resortu je host povinen se ubytovat na recepci. Pro vyřízení registračních formalit,

host musí předložit doklady totožnosti všech osob ubytovaných v resortu.

 1. Celý pobyt je splatný při příjezdu. Za rezervovaný a nevyužitý pobyt se peníze nevrací.
 2. Pobyt v kempu trvá od 12:00 prvního dne pobytu a končí v 12:00 v den odjezdu. Delší pobyt v kempu se počítá jako další den pobytu.
 3. Hotelový den v letních domech je od 15:00 prvního dne pobytu a končí v 10:00 v den odjezdu.
 4. Hosté registrovaní v kempu obdrží pobytovou kartu, kterou by si měli uschovat pro kontrolu během pobytu, a identifikační náramek, který by měli mít na zápěstí po celou dobu pobytu. V případě, že vrátný nebo bezpečnostní personál nebude schopen identifikovat hosta z důvodu nenosení identifikačního náramku nebo nepředložení pobytové karty s občanským dokladem, nebude hostovi umožněn vstup do objektu.
 5. Hosté přijíždějící autem obdrží vstupní kartu, kterou musí umístit do pravého dolního rohu za předním sklem vozu.
 6. Návštěvy našich hostů třetími osobami jsou možné po předchozím nahlášení jejich pobytu na recepci.

III Využití letohrádků

 

 1. Resort svým hostům garantuje užívání altánů ve standardu odpovídajícím požadavkům kategorie zařízení. V případě

rezervace týkající se kvality služeb je host povinen nahlásit co nejdříve na recepci, což umožní správci objektu

okamžitá reakce.

 1. Hosté odpovídají za jakékoli poškození nebo zničení jejich zařízení a technických zařízení způsobené jejich vinou a vinou návštěvníků.
 2. Jakýkoli odpad vzniklý hosty během pobytu v resortu by měl být zlikvidován vlastními silami odvozem

jejich umístění do odpadkových kontejnerů umístěných v areálu centra. Stejně tak jsou hosté povinni před opuštěním chaty uklidit chatu, kterou obývají, i prostor kolem ní a veškerý odpad odvézt do nádob určených pro daný druh odpadu.

 1. V chatách je zakázáno zejména:
 2. Kouření a tzv e-cigarety,
 3. Smažení ryb a jiných potravin na rozpáleném oleji

iii. Chůze v botách, které poškozují podlahu,

 1. Vynášení/přesouvání věcí z chaty ven nebo na jiná místa (např. nábytek, lůžkoviny, kuchyňské náčiní atd.)
 2. Používání elektrických zařízení vysokého výkonu, která nejsou standardním vybavením domu (např. vlastní sporáky, topidla a další zařízení, která mohou narušovat provoz elektroinstalace objektu,
 3. Osvětlení grilu na dřevěných terasách domů, nebo ve vzdálenosti ne menší než 1,5 m od stěn domu nebo dřevěné terasy a v dosahu koruny stromu. Osoby zapalující gril jsou povinny na něj během hoření dohlížet a použité a vychlazené uhlí/palivo vylít na místo určené recepcí resortu.
 4. Při přihlášení se vybírá záloha ve výši 300,00 PLN za každý kemp pro případné nároky na náhradu škody vzniklé zaviněním hosta resortu a zaviněním jeho návštěvníků. V případě překročení výše nároků na náhradu škody je Host povinen chybějící částku doplatit. Škody vzniklé nesprávným užíváním pronajatých pokojů nebo převáděného majetku resortu a vzniklé z důvodů na straně hostů budou uhrazeny na místě, tedy v průběhu pobytu, a to především ze zálohy za předpokladu, že výše kauce se ukáže jako dostatečná k pokrytí těchto nákladů (např. oprava poškození nebo nákup poškozených/ztracených věcí. Škody se hradí podle aktuálně platných cen umožňujících opravu nebo výměnu poškozeného zařízení nebo majetku nebo odstranění případných škod/nečistot, atd. Není-li možné určit náklady na opravu v době poškození, je povoleno včas odhadnout poškození do 7 dnů ode dne zjištění poškození, pokud zaplacená záloha nestačí na pokrytí škody výše, resort vystaví hostovi resortu dodatečnou fakturu, která v plné výši pokryje rozdíl mezi zaplacenou zálohou a skutečnými náklady na odstranění škody plus splatnou daň, která znemožňuje další rezervaci. dále budou hostovi účtovány náklady na ušlý zisk a náklady vzniklé v souvislosti s kompenzační činností související s nemožností dalšího pobytu hostů v resortu. Vedení resortu si vyhrazuje právo změnit výši vratné zálohy bez uvedení důvodu.
 5. Vklad byl mj. ponechán. zůstane v případě:
 6. Porušení předpisů centra
 7. Devastace

iii. Poškození zařízení

 1. Rušení ticha v noci (300,00 PLN)
 2. Zanechání nepořádku (100,00 PLN)
 3. Nechat nádobí neumyté (100,00 PLN)

vii. Zanechání odpadu a odpadků v chatě po pobytu (100,00 PLN)

viii. Ztráta klíče/karty (70,00 PLN)

 1. Zatajení počtu osob ubytovaných v chatě (300,00 PLN)

x Porušení uzavřeného prostoru (např. bazénu mimo pracovní dobu) (300,00 PLN)

 1. Zapalování ohňů a grilování na terasách chat a na místech k tomu neurčených (300,00 PLN)

xii. Uzení, smažení a škrábání ryb uvnitř domů (300,00 PLN)

xiii. Neoprávněné použití hasicího přístroje (300,00 PLN)

xiv. Porušení pravidel pro pobyt se zvířaty (300,00 PLN)

IV Využití kempu

 1. Umístění vybavení kempu a vozidla hosta určuje personál recepce.
 2. Pobyt je povolen pouze ve vyhrazeném prostoru (označená tábořiště).
 3. Hostovi je zakázáno měnit místo kempu bez předchozího souhlasu personálu recepce.
 4. Na děti by měli dohlížet jejich rodiče nebo osoby, které jsou za ně přímo odpovědné. Zařízení centra, hřiště a služby mohou děti využívat pouze za přítomnosti dohlížejících dospělých. Středisko v tomto ohledu odmítá jakoukoli odpovědnost.
 5. Na komunikacích centra je zakázáno parkovat vozidla (na kratší i delší dobu).
 6. Maximální rychlost vozidel v centru je 5 km/h.
 7. Host je povinen udržovat prostor kempu v čistotě, využívat zařízení a nerušit ostatní turisty využívající kemp.
 8. Host je povinen dodržovat hygienické, epidemiologické a požární předpisy. V kempu je zakázáno rozdělávání ohňů s výjimkou míst k tomu určených. i. Před opuštěním kempu je host povinen uklidit a zanechat místo, kde se ubytoval, nedotčené.
 9. Recepční má právo odmítnout přijetí osoby pod vlivem alkoholu nebo osoby bez dozoru do 16 let do zařízení.

dospělý.

 1. Zaměstnanec recepce má právo zbavit hosta možnosti dalšího pobytu v centru, pokud porušuje normy společenského soužití tím, že porušuje normy společenského soužití.

např. rušení klidu, požívání alkoholu nebo agresivní chování apod. bez vrácení uhrazené částky za pobyt.

V Používání technických zařízení a zařízení

 1. Hosté mohou využívat elektrická a komunální zařízení a zařízení ve vlastnictví resortu. Přístroje a vybavení lze používat pouze k původnímu účelu a na vlastní nebezpečí.
 2. Je zakázáno využívat areál koupaliště v nepřítomnosti plavčíků. Bazén je otevřen od: 10:00-14:00 a 15:00-19:00 za jasných dnů od 1. července do 25. srpna. Užívání bazénů je stanoveno samostatným řádem, který je k dispozici u vstupu do bazénu.
 3. Mytí nádobí a praní oděvů se smí provádět pouze na místech k tomu speciálně určených.
 4. V prostorách střediska je zakázáno mytí vozu, výměna oleje ve vozidle apod.
 5. Umyvadla, sprchy, pisoáry a toalety musí být používány způsobem odpovídajícím jejich použití; hosté si musí být vědomi toho, že se jedná o sociální zařízení, které je společné všem hostům kempu.
 6. Připojení a odpojení od elektroinstalace (elektrické skříňky) provádí pouze autorizovaný personál kempu.
 7. Případné závady, které se vyskytnou při užívání majetku centra, prosím průběžně oznamujte pracovníkům.

VI úschova osobních věcí a odpovědnost za zranění utrpěná v zařízení.

 1. Host je povinen pečovat o svůj majetek a osobní věci odložené v resortu.
 2. Resort neodpovídá za automobily, cennosti a osobní věci uložené v areálu resortu uživateli a hosty. Při zavírání přívěsu nebo stanu buďte opatrní a cenné předměty náležitě zajistěte.
 3. Resort a jeho vedení nenese odpovědnost za nehody nebo zranění, ke kterým dojde v areálu vinou hostů.

 

VII Ochrana centra

 1. Hosté jsou povinni vyhazovat odpadky do košů umístěných v okolí resortu.
 2. Je zakázáno vyhazovat odpadky mimo určené popelnice.
 3. Hosté jsou povinni chránit všechny rostliny umístěné v resortu.
 4. Vypouštění šedé vody a tekutého odpadu by mělo být prováděno pouze na místech k tomu určených.
 5. Je zakázáno vylévat šedou vodu a tekutý odpad přímo na zelené plochy.

VIII Pořádek a mír

 1. Hosté jsou povinni udržovat pořádek a klid.
 2. V objektu je přísně zakázáno kouření cigaret (včetně tzv. e-cigaret), s výjimkou vyhrazených prostor.
 3. V areálu resortu je zakázáno používat na volném prostranství rádia, přenosná ozvučovací zařízení a jiná zařízení přehrávající hlasitou hudbu nebo jiné zvuky a jakékoli chování, které může hrubě narušovat klidný pobyt a relaxaci ostatních hostů resortu. letovisko je zakázáno.
 4. Všechny osoby zdržující se ve středisku jsou povinny dodržovat noční klid. 23:00–7:00.
 5. Bez souhlasu recepce je zakázáno pořádat večírky a společenské akce.
 6. Parkování vozidel v areálu centra je povoleno pouze na parkovacích místech k tomu určených. Parkování na komunikačních trasách uvnitř objektu je zakázáno. Za parkování na zakázaných místech bude centrum účtovat další poplatky ve výši 200,00 PLN za každý zjištěný případ nedodržení pravidel parkování vozidel uvedených v těchto předpisech.

IX Pravidla pro pobyt zvířat

 1. V centru je povolen pobyt domácím mazlíčkům s výjimkou zvířat agresivních (včetně psů „plemen uznaných zákonem za nebezpečná“, nemocných a jedovatých zvířat).
 2. Povolení pobytu zvířat (včetně psů) v centru je možné pouze po nahlášení této skutečnosti na recepci centra a získání příslušného souhlasu při rezervaci pobytu nebo nejpozději při příjezdu a vyřízení registračních formalit.
 3. V areálu a v jeho bezprostřední blízkosti mohou být psi drženi pouze na vodítku a pod dohledem majitele.
 4. U psů spadajících do kategorie „kousací psi“ se vyžaduje, aby byli na vodítku a měli náhubek. V případě velkých psů prosím kontaktujte recepci před příjezdem, jinak nebudete v objektu ubytováni.
 5. Je přísně zakázáno nechávat zvířata v chatě nebo ve vozidlech/přívěsu bez dozoru majitele a zvířatům používat nábytek v chatkách jako lůžko.
 6. Fyziologické potřeby vašich zvířat by měly být uspokojeny mimo oblast kempu. Jejich případné exkrementy by měly být poté shromážděny a vhozeny do kontejnerů. K tomuto účelu můžete použít speciální sáčky nebo nádoby, o které se musí majitel psa starat.
 7. Domácím zvířatům není za žádných okolností povolen vstup do veřejných zařízení a prostor, jako jsou veřejné toalety, letní kuchyně, odpočinkové místnosti a dětská hřiště, jakož i do areálu koupaliště.
 8. Domácí zvířata nesmí žádným způsobem rušit ostatní.
 9. Vedení resortu si vyhrazuje právo vykázat hosty, kteří nedodržují výše uvedená pravidla, a zejména v případě potřeby nahlásit osoby porušující zákon příslušným orgánům.

X dalších pravidel

 1. Host nahlásí personálu recepce jakékoli poškození, selhání instalací a zařízení, jakož i všechny případy nedodržení

tyto předpisy.

 1. Je-li při kontrole zjištěno: zdržování se v centru bez registrace, stavění stanu nebo postavení přívěsu či karavanu bez řádného ohlášení, vyřizování fyziologických potřeb mimo místa k tomu určená, mytí auta, rušení provozu. klid v noci, odpojení přípojky elektřiny (za každé nelegální odběrné místo energie) bude účtován příplatek 50,00 PLN
 2. V případě nezaplacení směnky v souladu s čl. sekce 670 1 občanského zákoníku bude karavan, auto, stan nebo majetek zadržen v centrech až do zaplacení celé částky včetně poplatku za udržení místa.

 

XI Bezpečnost a GDPR

 1. Informujeme naše hosty, že v resortu je kamerový systém TVCC. Záznam a zpracování dat bude probíhat v souladu s platnou legislativou.
 2. Záznamy z monitorování mohou být základem pro vyvození důsledků vůči osobám, které nedodržují ustanovení předpisů platných v zařízení.
 3. Host resortu souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 10.5.2018 (Sbírka zákonů z roku 2018, bod 1000) správcem resortu, tl. SEVEN SEAS sp. 81-506 Gdyně ul. Stryjska 24, pro potřeby nutné k dokončení pobytu Hosta v resortu. Host má právo na přístup a opravu svých osobních údajů. Správcem údajů je d Tento řád je k dispozici na webových stránkách našeho střediska a naleznete jej na informační tabuli u vstupu do střediska.

Děkujeme za dodržování těchto nařízení a přejeme příjemný pobyt v našem resortu!

Łeba dne 3. ledna 2022

 Stáhněte si předpisy