Regulamin ośrodka

I Przepisy ogólne

a. Zasady Regulaminu mają na celu ochronę praw wszystkich gości ośrodka wypoczynkowego Holiday Resort & Camping InterCamp’84 *** ,
zwanego dalej ośrodkiem.
b. Pobyt na terenie ośrodka oznacza znajomość i akceptację niniejszego regulaminu.
c. Niniejsze zasady określają obowiązki gości dotyczące ich zachowania się podczas pobytu oraz sposób korzystania z udostępnionych urządzeń technicznych i sprzętu.
d. Na terenie ośrodka mają prawo przebywać osoby, które zarezerwowały i opłaciły pobyt w ośrodku. Osoby niezameldowane na pobyt w ośrodku nie mogą przebywać na jego terenie.
e. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązuję się do przestrzegania:
– postanowień niniejszego regulaminu,
– przepisów BHP oraz przeciwpożarowych,
– warunków rezerwacji i anulacji pobytu,
– regulaminu basenu rekreacyjnego,
– regulaminu placu zabaw, oraz stosowanie się do poleceń personelu ośrodka.
f. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości ośrodka zasad oraz zarządzeń zawartych w niniejszym regulaminie.
g. Na terenie ośrodka zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych, bez zgody kierownictwa ośrodka.
h. Ośrodek nie zezwala Gościom ośrodka na organizację na terenie ośrodka, we własnym zakresie imprez okolicznościowych, z wyjątkiem imprez uprzednio uzgodnionych z kierownictwem ośrodka.
i. Apteczka pierwszej pomocy znajduję się w recepcji ośrodka oraz u ratownika na basenie

 

II Przyjazd i wyjazd gości

a. Niezwłocznie po przybyciu do ośrodka, gość jest zobowiązany do zameldowania się w recepcji. W celu dokonania formalności meldunkowych,
gość winien przedłożyć dokumenty tożsamości wszystkich osób przebywających na terenie ośrodka.
b. Opłata za cały pobyt uiszczana jest w chwili przyjazdu. Za wykupiony i niewykorzystany pobyt nie udziela się zwrotu gotówki.
c. Doba pobytowa na kempingu trwa od godz. 12:00 pierwszego dnia pobytu i kończy się o godz. 12:00 w dniu wyjazdu. Dłuższe pozostawanie na terenie kempingu liczy się jako kolejny dzień pobytu.
d. Doba hotelowa w domkach letniskowych trwa od godz. 15:00 pierwszego dnia pobytu i kończy się o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
e. Gość zameldowany na kempingu otrzymuję kartę pobytu, którą w czasie trwania pobytu winień zachować do kontroli, oraz opaskę identyfikacyjną, którą powinna być noszona na nadgarstku podczas całego pobytu. W przypadku braku możliwości identyfikacji gościa przez pracowników bramy lub ochrony, z powodu nie noszenia opaski identyfikacyjnej lub nie okazania karty pobytu wraz z dokumentem tożsamości, skutkować będzie niewpuszczeniem gościa na teren ośrodka.
f. Gość zmotoryzowany otrzyma kartę wjazdu, którą ma obowiązek umieścić w prawym dolnym rogu za przednią szybą samochodu
g. Odwiedziny naszych gości, przez osoby trzecie, są możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu ich pobytu w recepcji.

 

III Korzystanie z domków letniskowych

a. Ośrodek gwarantuje gościom korzystanie z domków letniskowych o standardzie zgodnym z wymogami kategorii obiektu. W przypadku
zastrzeżeń dotyczących jakości usług, gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi kierownikowi obiektu
niezwłoczną reakcję.
b. Goście ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia obiektów ich wyposażenia oraz urządzeń technicznych powstałe z ich winy oraz winy odwiedzających go osób.
c. Wszelkie odpady produkowane przez Gości podczas pobytu w ośrodku należy utylizować we własnym zakresie poprzez wynoszenie i
umieszczenie ich w pojemnikach na śmieci znajdujących się na terenie ośrodka. Podobnie przed opuszczeniem domku Goście są zobowiązani do uporządkowania zajmowanego przez siebie domku i miejsca wokół nich oraz wyniesienie wszelkich odpadów do przeznaczonych dla danego typu śmieci pojemników.
d. W domkach zabrania się w szczególności:
i. Palenia tytoniu oraz tzw. e-papierosów,
ii. Smażenia ryb i innych potraw na gorącym oleju
iii. Chodzenia w obuwiu powodującym zniszczenie podłóg,
iv. Wynoszenia/przenoszenia z domku na zewnątrz lub inne miejsca, przedmiotów stanowiących jego wyposażenie (np. mebli, pościeli, naczyń kuchennych itp.)
v. Używania urządzeń elektrycznych o dużej mocy nie stanowiących standardowego wyposażenia domku (np. własnych kuchenek, grzejników i innych urządzeń mogących zakłócić pracę instalacji elektrycznej ośrodka,
vi. Rozpalania grilla na drewnianych tarasach domków, lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od ścian domku lub drewnianego tarasu oraz w zasięgu korony drzewa. Osoby rozpalające grilla zobowiązane są do nadzorowania go podczas palenia, zaś zużyty i ostudzony węgiel/opał należy wysypać w miejsce wskazane przez recepcję ośrodka
e. Na poczet ewentualnych roszczeń odszkodowawczych powstałych z winy gościa ośrodka oraz winy odwiedzających go osób pobierana jest kaucja w wysokości 300,00 PLN za każdy domek campingowy podczas zameldowania. W przypadku przekroczenia kwoty roszczeń odszkodowawczych, Gość zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń lub przekazanego mienia ośrodka, a powstałe z przyczyn leżących po stronie Gości, rozliczane będą na miejscu tj. podczas pobytu w pierwszej kolejności z kaucji, o ile kwota kaucji okaże się wystarczająca na pokrycie tych kosztów (np. naprawę uszkodzenia lub zakup zniszczonej/zgubionej rzeczy. Szkody rozliczane są wg aktualnie obowiązujących cen umożliwiających naprawę lub odtworzenie uszkodzonego wyposażenia lub mienia bądź usunięcia ewentualnych zniszczeń/zabrudzeń itp. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni od daty ujawnienia szkody. W przypadku gdy uiszczona kaucja nie wystarczy na pokrycie opisanych wcześniej szkód ośrodek wystawi Gościowi ośrodka dodatkową fakturę, która w całości pokryje różnicę pomiędzy uiszczoną kaucją a faktycznym kosztem naprawy szkody, powiększoną o należny podatek. W przypadku wyrządzenia szkody, która uniemożliwia realizację kolejnej rezerwacji Gość zostanie również obciążony kosztami utraconych zysków i poniesionych kosztów związanych z czynnościami odszkodowawczymi związanymi z brakiem możliwości realizacji kolejnego pobytu Gości w ośrodku. Kierownictwo ośrodka zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kaucji zwrotnej bez
podania przyczyny.
f. Kaucja zatrzymana m.in. zostaje w razie:
i. Naruszenie regulaminu ośrodka
ii. Dewastacji
iii. Uszkodzenia wyposażenia
iv. Zakłócania ciszy nocnej (300,00 PLN)
v. Pozostawienie bałaganu (100,00 PLN)
vi. Pozostawienie niepozmywanych naczyń (100,00 PLN)
vii. Pozostawienie w domku po zakończeniu pobytu odpadów i śmieci (100,00 PLN)
viii. Zgubienie klucza/karty (70,00 PLN)
ix. Zatajenia ilości osób przebywających w domku (300,00 PLN)
x. Naruszenie terenu zamkniętego (np. teren basenu poza godzinami pracy) (300,00 PLN)
xi. Rozpalania ognisk i grilli na tarasach domków oraz w miejscach do tego nie wyznaczonych (300,00 PLN)
xii. Palenia tytoniu, oraz smażenia i skrobania ryb we wnętrzach domków (300,00 PLN)
xiii. Nieuzasadnionego użycia gaśnicy (300,00 PLN)
xiv. Naruszanie zasad pobytu ze zwierzętami (300,00 PLN)

 

IV Korzystanie z kempingu

a. Miejsce ustawienia sprzętu campingowego i pojazdu gościa wyznacza personel recepcji.
b. Pobyt jest dozwolony wyłącznie w ramach przestrzeni do tego wyznaczonej (oznakowane stanowiska campingowe).
c. Zabrania się zmiany stanowiska campingowego przez gościa bez uprzedniego pozwolenia wydanego przez personel recepcji.
d. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem rodziców lub osób, które są za nie bezpośrednio odpowiedzialne. Korzystanie przez dzieci ze sprzętu, placu zabaw i usług w ośrodku musi odbywać się wyłącznie w obecności nadzorujących ich dorosłych. Ośrodek uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
e. Zabronione jest (krótsze lub dłuższe) parkowanie pojazdów na drogach ośrodka.
f. Na terenie ośrodka obowiązuje maksymalna prędkość poruszania się pojazdami do 5 km/h.
g. Gość ma obowiązek przestrzegać czystości na terenie swojego biwakowania użytkowania urządzeń oraz nie zakłócania spokoju innym turystom korzystających z kempingu.
h. Gość jest zobowiązany przestrzegać przepisy sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe. Na kempingu obowiązuje zakaz rozpalania ognisk, poza miejscem do tego wyznaczonym. i. Przed opuszczeniem kempingu gość jest zobowiązany do posprzątania i pozostawienia w nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywał.
j. Pracownik recepcji na prawo odmówić przyjęcia do ośrodka osoby nietrzeźwej oraz osoby poniżej 16 roku życia pozostającej bez opieki
osoby dorosłej.
k. Pracownik recepcji ma prawo pozbawić gościa możliwości dalszego pobytu w ośrodku jeżeli narusza on normy współżycia społecznego przez
np. zakłócanie spokoju, nadużywanie alkoholu lub agresywne zachowanie itp. bez zwrotu wpłaconej za pobyt kwoty.

 

V Korzystanie z urządzeń technicznych i sprzętu

a. Goście mogą korzystać z urządzeń elektrycznych i komunalnych oraz ze sprzętu będącego własnością ośrodka. Urządzeń i sprzętu można jedynie używać jedynie zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem i na własną odpowiedzialność.
b. Obowiązuje zakaz korzystania z zespołu basenów pod nieobecność ratowników. Basen jest otwarty w godz. 10:00-14:00 oraz 15:00-19:00 w pogodne dni w okresie od 1 lipca do 25 sierpnia. Korzystanie z basenów określa odrębny regulamin dostępny przy wejściu na basen.
c. Mycie naczyń i pranie odzieży może odbywać się jedynie w specjalnie do tego celu przeznaczonych miejscach.
d. Na terenie ośrodka zabronione jest mycie samochodu, zmiana oleju w pojeździe itp.
e. Umywalki, prysznice, pisuary i WC muszą być użytkowane we właściwy sposób, odpowiadający ich przeinaczeniu; goście muszą być świadomi, że są to urządzenia sanitarne, które wspólnie użytkują wszyscy goście kempingu.
f. Podłączenie do instalacji elektrycznej i odłączenia od niej (skrzynka elektryczna) dokonuje wyłącznie uprawniony do tego personel kempingu.
g. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania mienia ośrodka prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi.

 

VI przechowanie przedmiotów osobistych i odpowiedzialność za obrażenia odniesione na terenie ośrodka.

a. Gość jest zobowiązany do troszczenia się o swoje mienie i przedmioty osobiste pozostawione na terenie ośrodka.
b. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za samochody, przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste przechowywane na terenie ośrodka przez użytkowników i gości. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem przyczepy lub namiotu oraz stosowne zabezpieczenie wartościowych przedmiotów.
c. Ośrodek oraz jego kierownictwo nie odpowiada za wypadki lub obrażenia powstałe na terenie ośrodka z winy gości.

 

VII Ochrona ośrodka

a. Gości zobowiązani są do wyrzucania śmieci do koszy rozstawionych na terenie ośrodka.
b. Zabrania się wyrzucania śmieci poza przeznaczonymi do tego koszami.
c. Goście są zobowiązaniu do ochrony wszelkich roślin znajdujących się na terenie ośrodka.
d. Zlew wody szarej i nieczystości płynnych należy wykonywać tylko w wyznaczonych miejscach.
e. Zabrania się wylewana wody szarej oraz nieczystości płynnych bezpośrednio na tereny zielone.

 

VIII Porządek i spokój

a. Goście są zobowiązani do przestrzegania porządku i spokoju.
b. Na terenie ośrodka obowiązuję całkowity zakaz palenia papierosów (tym tzw. e-papierosów) poza miejscami do tego wyznaczonymi.
c. Na terenie ośrodka zabrania się używania na otwartej przestrzeni radioodbiorników, przenośnego sprzętu nagłaśniającego i innych urządzeń odtwarzających głośną muzykę lub inne dźwięki oraz zabrania się jakiegokolwiek zachowania, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt i wypoczynek innym Gościom ośrodka.
d. Wszystkie osoby przebywające w ośrodku zobowiązane są do przestrzegania ciszy nocnej w godz. 23:00-7:00.
e. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz organizowania imprez i wydarzeń towarzyskich bez zgody recepcji.
f. Parkowanie pojazdów na terenie ośrodka dozwolone jest wyłącznie w miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Zabrania się parkowania na ciągach komunikacyjnych na terenie ośrodka. Za parkowanie w miejscach zabronionych ośrodek będzie pobierał dodatkowe opłaty w wysokości 200,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek nie zastosowania się do zasad parkowania pojazdów ustalonych w niniejszym regulaminie.

 

IX Zasady pobytu zwierząt

a. Zezwala się na pobyt w ośrodku zwierząt domowych, z wyjątkiem zwierząt agresywnych (w tym psów „ras uznanych prawem za niebezpieczne”, chorych i jadowitych.
b. Zezwolenie na pobyt zwierząt (w tym także psów) w ośrodku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu w recepcji ośrodka i otrzymaniu stosownej zgody podczas dokonywania rezerwacji pobytu lub najpóźniej w momencie przyjazdu i dokonywania formalności meldunkowych.
c. Na terenie ośrodka i w jego bliskiej okolicy psy mogą przebywać wyłącznie trzymane na smyczy i pod kontrolą właściciela.
d. W przypadku psów należących do kategorii „psy gryzące”, wymagane jest zarówno prowadzenie na smyczy, jak i założenie kagańca. W przypadku psów dużych gabarytowo prosimy przed przyjazdem o kontakt z recepcją, pod rygorem nie wyrażenia zgody na pobyt psa w ośrodku.
e. Stanowczo zabrania się pozostawiać zwierząt w domku lub w pojazdach/przyczepach bez opieki właściciela, oraz korzystania przez zwierzęta z mebli znajdujących się w domkach w charakterze legowiska.
f. Potrzeby fizjologiczne Waszych zwierząt powinny być załatwiane poza obszarem kempingu. Ich ewentualne odchody należy potem zebrać oraz wyrzucić do pojemników. W tym celu możecie skorzystać ze specjalnych woreczków lub pojemników, o które musi zadbać właściciela psa.
g. W żadnym wypadku zwierzętom domowym nie wolno wchodzić na teren obiektów oraz obszarów publicznych takich jak: publiczne toalety, kuchnie letnie, pomieszczenia rekreacyjne oraz place zabaw dla dzieci, a także na teren basenu.
h. Zwierzęta domowe nie mogą w żaden sposób zakłócać spokoju innych osób.
i. Kierownictwo ośrodka zastrzega sobie prawo do wydalenia z terenu ośrodka gości, którzy nie dostosują się do wyżej wymienionych zasad, a w szczególności, w razie konieczności, do zgłoszenia odpowiednim władzom osób naruszających prawo.

 

X pozostałe zasady

a. Gość zgłasza pracownikom recepcji wszelkie zniszczenia, niesprawność instalacji i sprzętu oraz wszelkie przypadki nieprzestrzegania
niniejszego regulaminu.
b. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli: przebywania w ośrodku bez zameldowania, rozbicia namiotu lub postawienie przyczepy lub autocaravanu bez odpowiedniego zgłoszenia, załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeinaczonymi, mycia samochodu, zakłócania ciszy nocnej, rozdzielania przyłącza energetycznego (za każdy punkt nielegalnego poboru energii) pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 50,00 zł
c. W razie niezapłacenia rachunku, zgodnie z art. 670 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, przyczepa kempingowa, samochód, namiot lub mienie zostaną zatrzymane w ośrodki do chwili uiszczenia całej kwoty, obejmującej również opłatę naliczoną za przetrzymywanie miejsca.

 

XI Bezpieczeństwo i RODO

a. Informujemy, naszych gości, iż na terenie ośrodka funkcjonuje system kamer TVCC. Nagrywanie i przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem.
b. Nagrania z monitoringu mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób niestosujących się do zapisów regulaminów obowiązujących w obiekcie.
c. Gość ośrodka wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) przez zarządcę ośrodka, tl. SEVEN SEAS sp. z o.o. 81-506 Gdynia ul. Stryjska 24, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w ośrodku. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania. Administratorem danych jest d. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej naszego ośrodka oraz znajduję się na tablicy informacyjnej przy wjeździe na teren ośrodka.

Dziękujemy za przestrzeganie niniejszego regulaminu i życzymy miłego wypoczynku w naszym ośrodku!
Łeba dnia, 3 styczeń 2022

📜 Pobierz regulamin